Het CDA kent een geschiedenis van besturen en oppositie, van groei en van teruggang. Maar vernieuwend als vanouds staat de partij vol vertrouwen achter haar economisch verantwoorde en tegelijk sociaal bewogen programma. Daarnaast is de familie voor het CDA de hoeksteen van de samenleving.

Het CDA zoekt de maat van de mens, zowel in ontwikkeling van de economie – die we juist nu volop ruimte willen geven – als in de ordening van de samenleving. Wat we zelf kunnen ondernemen, moeten we ook zelf doen. Dit betekent:

 • veel ruimte voor eigen initiatief;
 • een faciliterende, behulpzame overheid;
 • minder regels;
 • stimuleren en vertrouwen geven;
 • maar ook aandacht en zorg voor wie dat nodig hebben.
 • CDA Oosterhout wil met volle kracht het lokaal gevoerde beleid voortzetten en uitbouwen.

Betrokkenheid werkt
Samen leven is een uitnodiging tot betrokkenheid. Al jaren stimuleert het CDA de betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. CDA Oosterhout ziet de groeiende verantwoordelijkheid van de gemeenten op het gebied van de zorg en de jeugd als een uitdaging. We nodigen uit tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en in noodgevallen zijn er oplossingen in maatwerk.

In de zorg zoeken we samenwerking met de Dongemondgemeenten en Breda. Betrokkenheid betekent ook  aandacht voor de kwaliteit en diversiteit van het onderwijs, voor duurzaam onderhoud van ons “groene” milieu en voor het behoud van ons culturele erfgoed.

Preventie werkt
Het CDA wil een gemeente met oog voor het welzijn van mensen in hun directe woonomgeving. Het is vanzelfsprekend dat er sport-en spelvoorzieningen zijn, dat er aandacht is voor bewegen, maar ook voor levensbestendige woningbouw. Brede scholen horen daarbij en dorps/activiteitencentra en groen in de openbare ruimte. Voorkomen is beter dan genezen!
Ouderen en kwetsbare mensen hebben hun veilige en zelfstandige plaats in onze samenleving en moeten die zo lang mogelijk kunnen behouden.

Ruimte geven werkt
Het CDA gaat uit van de eigen kracht van onze samenleving. De rol van de belerende overheid lijkt uitgespeeld. CDA wil daarom ruimte geven aan eigen initiatief en creativiteit met minder en eenvoudige regels.
Het CDA geeft ruimte aan u! We nodigen u uit om samen met ons de uitdagingen van onze tijd aan te pakken. CDA Oosterhout wil krachtig en vernieuwend blijven werken aan onze Oosterhoutse samenleving.

15 Concrete punten:

 • Werk – werk – werk! Onder andere door het vormen van een fonds voor behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid en het benoemen van een projectmanager arbeidsmarkt.
 • Promotie van Winkelstad Oosterhout, o.a. door gratis Wifi en het benoemen van een stadsmanager.
 • Een actieplan ondernemers – onderwijs – overheid voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
 • Stimuleren van één BIZ (bedrijveninvesteringszone) voor alle bedrijventerreinen.
 • Meer beroepsgericht onderwijs in Oosterhout.
 • Ruimte voor de agrarische sector om te ondernemen.
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid, o.a. door snelheidsremmende maatregelen in de woonwijken, aanpak kruispunt Trommelen en veilige fietspaden, met name van en  naar scholen en van en naar de kerkdorpen.
 • Bouwen wat de markt vraagt en geen uitvoering van de plannen Oosterhout-Oost.
 • Het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, waarbij ouderenzorg-en ondersteuning plaats vindt in de wijk.
 • Kleinschalige woonzorgvoorzieningen in Dommelbergen, Strijen en de kerkdorpen.
 • Sterk maken voor het behoud van het culturele erfgoed, zoals kerkgebouwen en andere monumenten.
 • Inwoners vooraf betrekken bij de (her-) inrichting en het (groen)onderhoud van hun wijk.
 • Goede speelvoorzieningen en een trapveld  in iedere wijk en kerkdorp.
 • Bijdragen aan veiligheid door meer inbraak-en buurtpreventie.
 • Huishoudboekje van de gemeente op orde en inzichtelijk.